Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zadelmakerij Hancke

 

1.Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en andere rechtshandeling, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in een andere vorm zijn gedaan, tussen Zadelmakerij Hancke opgericht door Tine Hancke en gevestigd te Koksijde, hierna te Zadelmakerij Hancke.
 2. Onder de Opdrachtgever kan zowel een “Consument”, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden gerekend.
 3. De opdracht of bestelling door de Opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, dienst, bestelling en overeenkomst tussen Zadelmakerij Hancke en de opdrachtgever.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zadelmakerij Hancke, voor de uitvoering waarvan door Zadelmakerij Hancke derden dienen te worden betrokken.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Zadelmakerij Hancke.
 7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Overeenkomst en wijzigingen

 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Zadelmakerij Hancke en de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 9. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Zadelmakerij Hancke slechts voor zover zij door Zadelmakerij Hancke schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zadelmakerij Hancke een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
 10. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd tegen de tarieven en/of prijzen die gelden op het moment van de uitvoering. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 11. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zadelmakerij Hancke gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Zadelmakerij Hancke op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Zadelmakerij Hancke behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de samenwerking met de opdrachtgever te beïndigen.
 14. Alle afspraken die door de Opdrachtgever worden opgezegd, dienen minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden opgezegd. Afspraken die niet minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd, worden aan het volledige, voor de betreffende afspraak geldende, tarief gefactureerd.

  Verzendingen

 15. De verzending geschiedt op de wijze als door Zadelamkerij Hancke aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de Opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de Opdrachtgever.
 16. In geval van beschadiging en/of onvolledigheid van een zending, gelden de voorwaarden van de transporteur en de gekozen wijze van verzending. De Opdrachtgever is verplicht de toegezonden stukken onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele beschadiging of onvolledigheid en dient elk gebrek direct schriftelijk te melden aan de transporteur en aan Zadelmakerij Hancke. Indien de beschadiging en/of het ontbreken van een pakket na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen de door de transporteur gehanteerde termijn gemeld te worden aan de transporteur onder vermelding van het leveringsnummer.
 17. Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd.

  Offertes en bestellingen

 18. Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig gedurende
  30 dagen tenzij anders aangegeven. Een offerte vervalt ook wanneer het product uit de offerte niet meer beschikbaar is geworden of een andere prijs heeft gekregen.
 19. De bepalingen in de offerte maken integraal deel uit van de overeenkomst, net zoals deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen beiden, hebben algemene voorwaarden voorrang.
 20. Zadelmakerij Hancke kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 21. Een bestelling is slechts bindend indien aan de voorwaarden in de offerte zijn voldaan ttz wanneer Zadelmakerij Hancke het voorschot binnen 30 dagen na opgave van de offerte heeft ontvangen. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 5 kalenderdagen na de plaatsing van de bestelling, tenzij wanneer het gaat om producten die geen maatwerk zijn én de verkoop op afstand is gesloten met een consument in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER), dan geldt een annulatietermijn van 14 kalenderdagen. De klant kan deze annulatie vragen op elke mogelijk schriftelijke wijze, incl. per mail of via het modelformulier te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Indien het product reeds geleverd is en de klant zijn bestelling herroept, dient het product binnen de 14 dagen na de herroeping in ongeschonden en ongebruikte staat te worden teruggegeven, op straffe van schadevergoeding.
 22. Beroep op herroeping is uitgesloten op verbruiksartikelen en goederen die die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd ttz maatwerk, en een duidelijk persoonlijk karakter hebben wat herverkoop onmogelijk maakt.
 23. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 24. Door Zadelmakerij Hancke verstrekte prijslijsten, brochures et cetera zijn onderhevig aan wijzigingen en gelden niet als offerte.
 25. Materiële vergissingen worden rechtgezet en leiden niet tot annulering van de overeenkomst.

  Leveringen

 26. De leveringstermijn is deze vermeld op de offerte. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en hangen mede af van de toeleveranciers van Zadelmakerij Hancke.
 27. In geval van onvoorzienbare wijzigingen in de leveringstermijnen – meer bepaald vertragingen – veroorzaakt door de fabrikanten of toeleveranciers, zal de leveringstermijn verlengd worden, zonder dat Zadelmakerij Hancke hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Zadelmakerij Hancke kan niet aansprakelijk gesteld worden in gevallen van overmacht, hierin inbegrepen doch niet beperkt tot vertragingen voortvloeiend uit BREXIT.
 28. Overschrijding van de door Zadelmakerij Hancke opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

  Prijzen en tarieven

 29. Alle door Zadelmakerij Hancke vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro.
 30. Alle door Zadelmakerij Hancke vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 31. Door Zadelmakerij Hancke verstrekte prijslijsten, brochures et cetera zijn onderhevig aan wijzigingen. Zadelmakerij Hancke is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en/of tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld of overeengekomen dat de prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden.
 32. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van het afsluiten geldende prijzen en tarieven. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van de in te kopen materialen, lonen, etc. verhogingen ondergaan, of indien er zich een prijsverhoging voordoen die voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting van de wet- of regelgeving, uit een prijsverhoging bij de leveranciers of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is Zadelmakerij Hancke gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de klant.
 33. Bij aankoop van een nieuw zadel is een nacontrole, exclusief eventuele reiskosten en inclusief eventueel bijwerken van de wolvulling, inbegrepen in de prijs indien deze nacontrole plaatsvindt uiterlijk binnen 12 weken na leveringdatum. De Opdrachtgever dient zelf tijdig, binnen de aangegeven termijn, een afspraak te maken met Zadelmakerij Hancke voor deze nacontrole. Indien de gratis nacontrole niet binnen de aangegeven termijn van 12 weken na de leverdatum plaatsvindt, vervalt het recht hierop en zal de Opdrachtgever een afspraak moeten maken voor een consult tegen het op dat moment geldende tarief. Geadviseerd wordt de nacontrole uit te laten voeren na ongeveer 20 tot 30 uren rijden met het nieuwe zadel.
 34. De gratis nacontrole bij aankoop van een nieuw zadel geldt enkel voor de combinatie waarvoor het zadel is aangemeten. Ttz dezelfde ruiter en hetzelfde paard te tijde van het aanmeten van het zadel.
 35. De door Zadelmakerij Hancke vermeldde tarieven voor een consult zijn exclusief eventueel bijwerken van de wolvulling en/of andere aanpassingen aan het zadel alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 36. De Opdrachtgever aanvaardt door het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid op meerkosten bij een consult ten gevolge van meerwerk als bijvoorbeeld bijwerken van de vulling et cetera.
 37. Wanneer een overeenkomst wordt afgesloten en aan artikel 21 is voldaan door de Opdrachtgever dan kan, indien beschikbaar, een leenzadel worden gehuurd voor de periode van de levertermijn. Dit tot de dag dat het bestelde goed wordt geleverd. De huurprijs van het geleende zadel is 2€/dag vanaf de dag van ingebruikname tot en met de dag het terug overhandigen van het leenzadel aan Zadelmakerij Hancke.
  Voorafgaand van het in gebruiknemen van het leenzadel wordt er een borg betaald van 1500€. Dit bedrag wordt gefactureerd aan de Opdrachtgever.
  Pas nadat de factuur is voldaan kan het leenzadel in gebruik worden genomen.
 38. De borg voor een leenzadel wordt met aftrek van het huurgeld terugbetaald, na het retourneren van het leenzadel. Dit na controle op gebreken en/of schade door Zadelmakerij Hancke of een door Zadelmakerij Hancke aangestelde derde.
  Wordt er op het moment van deze controle vastgesteld dat er meer gebreken en/of schade aanwezig is op het leenzadel dan de aan te nemen gebruiksporen van een leenperiode voorzien om een vooropgestelde levertermijn te overbruggen dan wordt er door Zadelmakerij Hancke of een door Zadelmakerij Hancke aangestelde derde een analyse gemaakt van de schade.
  Zadelmakerij Hancke berekent op grond van deze analyse een schadevergoeding. Dit bedrag wordt afgehouden van de borg van de Opdrachtgever.
  Op grond van deze analyse heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van geleden schade of enige andere vorm van compensatie.
 39. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in artikel 38 genoemde verplichting, heeft de Zadelmakerij Hancke het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten alsook winstderving op Opdrachtgever te verhalen.
 40. Indien geen leenzadel beschikbaar is geeft dit geen recht op compensatie, vergoeding van geleden schade of enige andere vorm van compensatie.

  Betaling en incassokosten

 41. Pasconsulten en zadelcontroles inc. reiskosten dienen contant en ter plekke na het consult of controle voldaan te worden door de klant. Tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen.
 42. Goederen blijven de eigendom Zadelmakerij Hancke tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten alsook de vervulling van eventuele andere verplichtingen die de koper heeft uit hoofde van de overeenkomst. Indien goederen door Zadelmakerij Hancke worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 43. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de factuur niet op.
 44. De opdrachtgever dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Zadelmakerij Hancke op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. Zadelmakerij Hancke is niet verplicht om de diensten/goederen te leveren zolang de plaats van levering niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

8.Reparatie en (maat)werkzaamheden.

 1. Zadelmakerij Hancke verstrekt een garantie van 3 maanden vanaf het moment van levering op herstellingen en zaken die door Zadelmakerij Hancke zelf zijn geproduceerd. Tenzij anders vermeld.
 2. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden me het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 3. De garantie op reparaties geldt enkel op de door Zadelmakerij Hancke gerepareerde onderderdelen en dus niet op de volledige zaak.
 4. Indien de klant binnen de 6 maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet ophaalt tegen betaling van reparatie en eventuele bijkomende kosten, worden de gerepareerde zaken eigendom van Zadelmakerij Hancke en doet de Opdrachtgever afstand van elke vorm van eigendom. In deze heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van geleden schade of enige andere vorm van compensatie.

  Garantie

 5. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. en enkel voor zover de klant valt onder de toepassing van voormeld artikel 1649quater B.W. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee weken na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, met een aangetekend schrijven aan Zadelmakerij Hancke te melden, op straffe van ontvankelijkheid van de klacht.
  De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Zadelmakerij Hancke in staat is adequaat te reageren. Zadelmakerij Hancke dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 6. Ieder vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van verzuim van onderhoud, oneigenlijk gebruik van het voorwerp oa. gebruik van silicone rijbroek op lederen zadel, onjuiste bewaring, extreme weersomstandigheden ttz extreme temperaturen en regenval. De garantie vervalt evenzeer wanneer werken, aanpassingen en onderhoud aan het voorwerp uitgevoerd zijn door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zadelmakerij Hancke.
 7. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Zadelmakerij Hancke opdracht gegeven heeft.
 8. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na levering of oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de Opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Zadelmakerij Hancke de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Zadelmakerij Hancke, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak in de originele staat aan Zadelmakerij Hancke te retourneren en de eigendom daarover aan Zadelmakerij Hancke te verschaffen, tenzij Zadelmakerij Hancke uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Zadelmakerij Hancke daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 12. Op tweedehandsartikelen en demozadels zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen deze artikelen niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal zijn gekocht.
 13. Zadelmakerij Hancke handelt altijd te goeder trouw en naar best vermogen en derhalve distantieert Zadelmakerij Hancke zich van het oordeel van andere zadelpassers of –verkopers. Indien een andere zadelpasser of –verkoper er een andere mening op nahoudt dan Zadelmakerij Hancke en/of indien een zadelpasconsult niet het door de Opdrachtgever gewenste resultaat behaalt, geeft dit de Opdrachtgever geen recht op reclames en/of terugbetaling. Indien nodig of gewenst kan Zadelmakerij Hancke, ten koste van de Opdrachtgever, de opinie van derden inroepen, in de vorm van een, in overleg met de Opdrachtgever, door Zadelmakerij Hancke gekozen zadelpasser.
 14. Zadelmakerij Hancke garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Zadelmakerij Hancke sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, fysieke gebreken, groei van paard en/of ruiter, gewichtstoename van paard en/of ruiter et cetera, uit.
 15. Reclamaties tegen facturen van Zadelmakerij Hancke dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum.

  Betalingen

 16. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar bij levering van de goederen of, in geval de klant via overschrijving wenst te betalen, ten laatste 7 dagen na ontvangt van de goederen. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Zadelmakerij Hancke de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Zadelmakerij Hancke het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Daarnaast is de klant van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet overeenkomstig de wet van 8 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties op alle openstaande factuurbedragen vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom van de factuur, onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen indien Zadelmakerij Hancke in gebreke zou zijn, voor zover hij aangemerkt wordt als een consument in de zin van art. I.1, 2° WER.
 17. Zadelmakerij Hancke behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling voorafgaand aan een levering te verlangen.
 18. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.


  Eigendomsvoorbehoud

 19. Het door Zadelmakerij Hancke in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Zadelmakerij Hancke totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Zadelmakerij Hancke gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 20. Het door Zadelmakerij Hancke geleverde, dat ingevolge punt 48 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 21. Zadelmakerij Hancke heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
 22. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten Zadelmakerij Hancke veilig te stellen.
 23. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Zadelmakerij Hancke daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 24. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zadelmakerij Hancke ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zadelmakerij Hancke gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Zadelmakerij Hancke bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 25. In geval van levering van teksten, beelden en/of videobeelden, waaronder ook digitale versies, door Zadelmakerij Hancke aan de Opdrachtgever, blijven deze te allen tijde in eigendom van Zadelmakerij Hancke.
 26. Indien er tussen Zadelmakerij Hancke en de Opdrachtgever is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd en volledig worden voldaan.

  Overig

 27. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Zadelmakerij Hancke bij de uitvoering betrokken zijn geweest, direct of indirect, betaalde of onbetaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden of te laten verrichten onder verbeurte van een boete van € 100.000,00 per gebeurtenis te vermeerderen met een bedrag van € 1.000 per dag dat dit verbod wordt overtreden. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd de door haar geleden en nog te lijden schade op de Opdrachtgever te verhalen.
  Tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Zadelmakerij Hancke.

12.Recht en geschil

 1. Zadelmakerij Hancke is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onverlet. De aansprakelijkheid van Zadelmakerij Hancke is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Zadelmakerij Hancke worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
 2. Op de overeenkomsten gesloten Zadelmakerij Hancke is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit zal worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van Zadelmakerij Hancke.
 3. De partijen zullen slechts beroep doen op een rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
%d